Transport

Transport kombinowany.

Transport kombinowany to rodzaj transportu intermodalnego. Polega on na przewozie ładunków koleją, drogą śródlądową lub drogą morską i jest to zasadnicza część przewozu, a początkowa lub końcowa jego część, która jest możliwie jak najkrótsza odbywa się transportem drogowym. Ważną sprawą przy tym rodzaju transportu jest to, że gałęziowe odcinki posiadają samodzielnego i odrębnego organizatora przewozu. Zachodzi tu konieczność zawarcia kilku odrębnych umów.
W transporcie kombinowanym występuje przymus minimum dwukrotnej zmiany gałęzi transportu. Ma to sens ekonomiczny na dłuższych trasach. Czas przeładunkowy może zostać zrekompensowany krótszym czasem transportu lub obniżeniem kosztów.
Celem wspierania transportu kombinowanego jest zmiana struktury przewozów ładunkowych, wzrost transportu towarów oraz dbałość o środowisko naturalne. Istotnym elementem rozwoju tego transportu jest możliwość dofinansowania przez państwo.
Główna bariera rozwoju transportu kombinowanego to zły stan techniczny kolei. Istnieje pilna potrzeba rozbudowy i modernizacji kolei, budowa nowych centrów logistycznych przy dużych polskich miastach. Trzeba również uzupełnić istniejące węzły multimodalne o drogowe i kolejowe połączenia lotnisk transportem drogowym. Należy także włączyć transport śródlądowy w łańcuchy dostaw w ramach transportu intermodalnego.

Transport multimodalny.

O transporcie multimedialnym mówimy, gdy łączą się co najmniej dwie różne gałęzie transportu. Inna nazwa transportu wykorzystującego dwie gałęzie to transport intermodalny. Polega on na przewozie towaru np. w kontenerze bądź nadwoziu wymiennym z wykorzystaniem kilku gałęzi transportu bez konieczności przeładunku przy zmianie środka transportu.
W praktyce międzynarodowej terminów multimodalny i intermodalny używa się zamiennie.
Operator transportu multimodalnego to podmiot podejmujący się samodzielnego zorganizowania przewozu środkami transportu różnych gałęzi. Operator też odpowiedzialny jest za całość transportu. Przy tym transporcie zleceniodawcę i operatora wiąże jedna umowa, gdzie przy tradycyjnym transporcie drogowym jest ich kilka.
Umowie o przewóz multimodalny towarzyszy dokument FBL (Multimodal Transport Bill of Lading). Dokument ten umożliwia spedytorowi występowanie w roli przewoźnika morskiego jak również w roli przewoźnika multimodalnego. Dokument ten dostępny jest tylko dla członków FIATA. Członkiem FIATA w Polsce jest Polska Izba Spedycji i Logistyki. Dokumenty FBL są pod szczególnym nadzorem. Każdy jest numerowany, a od wystawcy wymaga się legitymowania stosownym ubezpieczeniem odpowiedzialności.

Transport i spedycja kolejowa

Transport kolejowy to istotny element współczesnego transportu. Główną jego cechą jest duża zdolność przewozowa. Niestety na przełomie kilkunastu lat został on wyparty przez transport samochodowy. Przyczyną tego stanu m. in. jest duże uzależnienie kolei od pomocy społecznej, nierówne warunki konkurowania międzygałęziowego, nastawienie na obsługę rynku wewnętrznego oraz nadmierna ingerencja państwowa w sferę zarządzania koleją.
Kopalnie węgla kamiennego, przedsiębiorstwa elektroenergetyczne czy porty morskie cały czas decydują się na współpracę z koleją.
Na rynku dominuje grupa PKP CARGO LOGISTIKS, w przewozach całopociągowych. Przewożą oni ładunki masowe takie jak węgiel kamienny, cement czy produkty ropopochodne.
Mocne strony to:
– duża zdolność przewozowa,
– bezpośrednie przewozy między dużymi nadawcami i odbiorcami,
– niskie wymagania odnośnie taboru.
Przewozy całowagonowe są rodzajem usług w transporcie kolejowym. Oferta dotyczy sytuacji, gdy zleceniodawca zapełnia jeden lub więcej wagonów.
W transporcie kolejowym możliwy jest przewóz chłodniczy. Służą do tego odpowiednie wagony izotermiczne.
Wzrost udziału kolei w przewozach ładunków, również pasażerów, jest oczekiwany i wymagany. Wiąże się to z ochroną środowiska.

Transport i spedycja drogowa.

Warunki, które przyczyniły się do rozwoju transportu drogowego to:
– dostosowanie dróg do rozmieszczenia miejsc produkcji, handlu i konsumpcji,
– rozmieszczenie dróg z największą gęstością i spójnością,
– możliwości świadczenia usług dom-dom bez konieczności przeładunku.
W Europie średnio 50-60 % ładunków przewożonych jest pojazdami samochodowymi. W Polsce jest to aż 83 %.
Podstawową grupą kosztów przedsiębiorstw przewozowych są koszty operacyjne. Zalicza się tu: amortyzację, zużycie paliwa i ogumienia, usługi remontowe, ubezpieczenia oraz usługi łączności. Stawki przewozowe zależą od odległości przewozu, opłat za poruszanie się na drodze, cen paliwa, wielkość ładunku itp.
Przy organizowaniu transportu drogowego czynności spedycyjne są mniej skomplikowane. Występuje też mniejsza liczba podmiotów biorących udział w procesie transportowym. W związku z tym również dokumentacja jest uproszczona. Do obowiązków spedytora należy ustalenie drogi przejazdu tak, aby uzyskać jak najkorzystniejszy rachunek przewozowy.
Krajowy transport drogowy to czynności w zakresie przewozu rzeczy pojazdami samochodowymi bądź pojazdami samochodowymi i przyczepami, na terytorium danego kraju, przy czym ruch pojazdu, droga i zakończenie przewozu znajdują się na terytorium kraju.

Transport i spedycja lotnicza.

Transport lotniczy zapoczątkowano dopiero po II wojnie światowej. Wcześniej był wykorzystywany tylko w celach militarnych. Jedną z ważniejszych cech jest zasięg przestrzenny, nieosiągalny prze inne gałęzie transportu. Transportem lotniczym przewożone są głównie bardzo cenne towary. Spowodowane jest to dużymi kosztami przewozów lotniczych, spowodowane małą ładownością samolotów. Gdy przewożona jest żywność, skutkuje to wysokimi cenami na rynku docelowym.
Rynek transportu lotniczego regulują podaż, popyt oraz cena. Generują to:
– klienci indywidualni,
– firmy korzystające z lotniczego przewozu osób i towarów,
– biura podróży organizujące zbiorowe wycieczki,
– firmy pocztowe i kurierskie.
Ceny transportu lotniczego są znacznie wyższe niż innych gałęzi transportu. Uzależniona jest ona od dwóch parametrów: wagi i wielkości. Przewoźnik pobiera opłatę w parciu o jeden z dwóch wymiarów. Do opłat tych należy doliczyć również opłaty dodatkowe tj. dodatek paliwowy i dodatek bezpieczeństwa.
Ważnym elementem transportu lotniczego jest infrastruktura. Jest to połączenie portów lotniczych z elementami infrastruktury drogowej i kolejowej. Nawet duży i nowoczesny port nie zyska zainteresowania przewoźników i klientów indywidualnych, jeśli pozbawiony będzie odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej.

Transport wodny i spedycja morska

Do najstarszej formy przewozu osób i ładunków należy transport wodny. Rozwija się bardzo dynamicznie. Transport morski dominuje w obsłudze światowej wymiany handlowej. Około 90 % przewozów jest realizowanych za pomocą żeglugi morskiej. Uwarunkowane jest to układem geograficznym międzynarodowej wymiany handlowej oraz z cech transportu morskiego. Jest to m. in. transport ładunków o bardzo dużej masie i niestandardowych wymiarach oraz nieograniczony zasięg pływania statków.
Do głównych dokumentów w transporcie morskim zalicza się konosament oraz kwit sternika. Konosament jest to morski list przewozowy potwierdzający przyjęcie towaru na statek. Musi zawierać on identyfikację przewoźnika, załadowcy i odbiorcy, nazwę statku, nazwy portu załadunku i rozładunku oraz podpis kapitana.
Kwit sterownika jest to pokwitowanie załadunku towaru na statek. Jest tam uwzględniony rodzaj, ilość i waga towaru.
Transport morski realizowany jest na wszystkich wodach wszechoceanu oraz za pomocą szerokiej gamy środków transportu – statków morskich. Dzielimy je na:
– towarowe,
– pasażerskie,
– łączące funkcje towarowych i pasażerskich.
Największe zróżnicowanie jest wśród statków towarowych. Dzielimy je na statki przewożące ładunki suche oraz płynne. Do pierwszej grupy zaliczają się: drobnicowe, masowce i kontenerowce. W drugiej zaś są zbiornikowce, chemikaliowce i gazowce.

Transport ponadgabarytowy.

Transport ponadgabarytowy oznacza transport ładunków, które swoją masa i wielkością przekraczają dopuszczalną normę, aby poruszać się po drogach. Za przekroczoną masę uważa się masę 42 ton. Jeżeli szerokość pojazdu przekroczy 250 cm, długość z naczepą 1650 cm, z przyczepą 1850 cm a wysokość 400 cm to zestaw taki zaliczany jest to ponadgabarytowych.
Przejazdy zestawów ponadgabarytowych wymaga specjalnych pozwoleń. W przypadku gdy przejazd jest międzynarodowy, to pozwolenie wydaje kraj, przez który ma się odbyć. W Polsce organizacjami wydającymi takowe pozwolenia są:
– starosta właściwy dla danego obszaru,
– generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
– naczelnik urzędu celnego.
Aby wniosek został rozpatrzony musi zawierać wnioskodawcę, przewoźnika, nadawcę, termin przejazdu, informacje o pojeździe i ładunku oraz dokładny zarys trasy. W Polsce na wydanie pozwolenia trzeba czekać 14 dni. Podobnie jest w innych krajach.
Często przejazd transportu ponadgabarytowego odbywa się nocą. Nie zakłóca on wtedy ruchu normalnym użytkownikom dróg. Aby uzyskać pozwolenie należy uiścić opłaty. Zależne są one od ilości kilometrów, które ma pokonać transport i stawki za przekroczenie dopuszczalnej wielkości. Do kosztów przejazdu należy również doliczyć koszty załadunku i wyładunku.

Transport – element gospodarki.

Transport odgrywa bardzo ważną rolę w każdej dziedzinie życia społeczno – gospodarczego. W przemyśle transport wykorzystywany jest do dostarczenia materiałów niezbędnych do produkcji. W budownictwie wykonywanie pracy inwestycyjnych wymaga przemieszczania się gotowych wyrobów, ładunków w różnej postaci jak i przewozu pracowników. W handlu transport jest niezbędny w zaopatrywaniu hurtowni oraz mniejszych punktów sprzedaży detalicznej.
Prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej nie jest możliwe bez udziału transportu. Proces transportowy wymaga czasami z korzystania uzupełniających się środków transportu (np. transportu lotniczego lub morskiego).
Zależność między transportem a gospodarką jest bezsprzeczna. Transport zwiększa zasięg przestrzenny rynków zbytu i zakupu towarów. Zapewnia obsługę produkcji masowej. Integruje rynek krajowy z gospodarką międzynarodową. Transport jest niezbędnym elementem umożliwiającym przemysł w skali lokalnej, regionalnej bądź międzynarodowej. Jest również jednym z ważniejszych czynników decydujących o powstaniu nowych obiektów produkcyjnych. Warunkuje też rozwój innych usług (handlowych, turystycznych, remontowych).
Funkcje transportu to:
– konsumpcyjna (zaspokajanie potrzeb transportowych),
– produkcyjna (zaspokajanie potrzeb produkcyjnych za sprawą świadczenia usług transportowych),
– integracyjna (łączenie się państwa i społeczeństwa poprze usługi transportowe).

Co to jest spedycja?

Spedycja są to działania mające na celu zorganizowanie transportu. Ma ona ułatwiać korzystanie z usług transportowych czyli zorganizować transport i całą potrzebną dokumentację.
Spedytor to osoba fizyczna lub prawna, która organizuje dostarczenie przesyłki z punktu nadania do punktu odbioru, spełniając wszystkie wymogi zleceniodawcy. Spedytor we własnym imieniu i za wynagrodzeniem, lecz na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej obsługą.
Proces spedycyjny są to czynności mające na celu zorganizowanie i zapewnienie dostawy towaru od producenta do odbiorcy. Proces spedycyjny zaczynamy od analizy czynności organizacyjnych. Następnie opracowywany jest plan przewozu towarów, przygotowujemy dokumenty przewozowe oraz cennik w celu zaproponowania ceny za usługę. Gdy zleceniodawca zaakceptuje wszelkie warunki przekazuje spedytorowi towar. Ten po ich otrzymaniu dokonuje kontroli ilościowej i jakościowej. Najważniejszym etapem procesu spedycyjnego jest transport towaru. W tym etapie powinien być sprawny przepływ informacji między zleceniodawcą, spedytorem a firmą transportową. Gdy nastąpi wyładunek i zostaną uregulowane należności następuje wtedy koniec procesu spedycyjnego.

Co to jest transport?

Transport jest to zespół czynności związanych z przemieszczaniem się osób i dóbr materialnych przy użyciu odpowiednich środków (np. samochodu, samolotu, kolei, statku). Transport obejmuje zarówno przemieszczenie się z miejsca na miejsce określonego towaru, jak i czynności konieczne do osiągnięcia tego celu. Są to czynności ładunkowe (załadunek, rozładunek, przeładunek) oraz czynności manipulacyjne (opłaty). Transport jest ściśle powiązany z pozostałymi działami gospodarki i towarzyszy nam od początku rozwoju cywilizacji.
Transport umożliwia przepływ towarów. Tworzy pomost pomiędzy nabywcą a sprzedawcą. Wybór środka transportu ma wpływ na cenę produktów, w jakim stanie będą dostarczone oraz terminowość dostaw. Dostawy towarów odbywają się za pomocą różnych środków transportu.
Transport możemy podzielić na kilka rodzajów:
– transport drogowy,
– transport kolejowy,
– transport morski,
– transport powietrzny.
Potrzeby transportowe rosną wraz ze wzrostem dochodów, liczby ludności, podaży i popytu. Unowocześnianie środków transportu zmierza do zwiększenia prędkości przemieszczenia, zwiększenia ładowności oraz bezpieczeństwa, zmechanizowania przeładunku. Ważną kwestią jest ograniczenie degradacji środowiska poprzez budowanie środków transportu zdolnego do przemieszczania się w każdych warunkach atmosferycznych i na każdym terenie.

Ekologiczne auta

Kładzie się bardzo duży nacisk na ekologiczne podejście do życia tak by to co robimy i posiadamy w pozytywny lub chociaż neutralny sposób oddziaływało na naszą przyrodę i środowisko. Ekologiczne auta z założenia sa pojazdami elektronicznymi czyli nie używa się benzyny ani gazu do jego wprawienia w ruch. Tak naprawdę pojazdy elektryczne były stworzone jako pierwsze i wykorzystywane do przemieszczania się ludzi i transportu. Jednak potem stworzono silniki spalinowe które zdominowały rynek. dzisiaj ze względu na duże szkody jakie ta innowacja wytworzyła wraca się do pojazdów elektronicznych które są coraz częściej używane przez ludzi. Jedyny minus to taki że nie można się nim zbyt długo poruszać gdyż działa on na zasadzie telefonu na baterię który trzeba naładować by dalej mógł funkcjonować. Tak samo jest z autami elektronicznymi. Pewnie dlatego nie są jeszcze dzisiaj aż tak powszechne, ale może być to zmienione jeśli ktoś w przyszłości wprowadzi kilka zmian odnośnie ładowania takiego auta i przedłużenia jego dostępności na drodze z kilku godzin do kilkunastu lub nawet kilku dni. Dzisiaj aby zmniejszyć wpływ silników spalinowych wprowadza się obowiązkowe zakładanie katalizatory spalin.

Transport i rodzaje

Transport jest to sposób przemieszczania się ludzi i ich przedmiotów oraz zwierząt w terenie przy wykorzystaniu różnych form transportu. Transport jest to nieodłączna część życia ludzi i bardzo potrzebna. Zapewnia łączność z różnymi częściami krajów na świecie. Jego rozwój w różnym stopniu przyczynia się do pogorszenia lub polepszenia środowiska w zależności od rodzaju transportu. Bardzo często jest to płatna forma przemieszczania się co daje pracę ludziom którzy zajmują się tego typu biznesem. Transport można podzielić na pasażerski oraz towarowy. Jeżeli chodzi o transport na lądzie to jest on w postaci transportu drogowego, kolejowego, lub też podziemnego(metro).Główna funkcja transportu to przemieszczanie się ludzi w różnym celu i różnych częściach świata. W większości transport wpływa negatywnie na środowisko ekologiczne co często bywa protestem ze strony ekologów. Do napędzania pojazdów przewozowych stosuje się paliwa które zanieczyszczania środowisko i tym samym zanieczyszcza powietrze. Przez to takim dobitnym przykładem są duże zurbanizowane miasta gdzie powietrze jest mocno zanieczyszczone na co wskazuje większe ryzyko chorób układu oddechowego u ludzi. Od pewnego czasu wprowadza się sporo zmian mających zmniejszyć niekorzystny wpływ skutków transportu na otoczenie.

Pierwszy lot samolotem

Kiedy pierwszy raz lecimy samolotem możemy odczuwać pewnego rodzaju strach gdyż nie wiedząc jak to jest i nie mając zaznajomienia z lataniem mogą nawet pojawiać się wątpliwości czy to aby na pewno dobra decyzja. Jeżeli chodzi o strach związany z lataniem to należy się uspokoić i powtarzać sobie że jest to najbezpieczniejszy sposób transportu. Wypadkowość jest mało prawdopodobna ac w porównaniu do podróży autem bardzo niska a przecież nie boimy się jeździć autem. Kolejna sprawa to jeżeli już lecimy i nadal się stresujemy to lepiej nie siedzieć przy oknie gdyż aktualny widok może doprowadzić do sytuacji że spanikujemy i będziemy chcieli zrezygnować z podróży a to może być już niemożliwe gdy drzwi samolotu zostaną zamknięte. Powinniśmy zachować w takiej sytuacji spokój i zająć się innymi sprawami. Możemy się zrelaksować w trakcie podróży i na przykład jeśli mamy możliwość to włączyć sobie film a jeśli nie jesteśmy w stanie przestać myśleć o locie to możemy wziąć tabletkę na uspokojenie. Jeżeli podróż będzie dość długa to możemy również wziąć tabletkę na sen i przespać całą podróż. Unikniemy wtedy sporo stresu i nie będziemy świadomi tego że co się działo w trakcie lotu. Pierwsza podróż zawsze wydaje się najgorszą ale już kolejne sprawią że przyzwyczaimy się do latania.

Podróż za granicę

Jeżeli planujemy wybrać się na urlop za granicę to warto się do tego przygotować pod wieloma względami. Nie tylko transport będzie ważny ale również to gdzie się znajdziemy i z kim będziemy mieli styczność się widzieć. Jeśli załatwiliśmy już wszystkie sprawy związane ze spakowaniem się czyli ubranie i środki higieny oraz inne dodatkowe rzeczy to warto pamiętać o ważniejszych kwestiach w razie nieprzewidzianych sytuacji. Ważne jest aby przez podróżą się ubezpieczyć, Umowa powinna zawierać pokrycie kosztów leczenia jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. W zależności do jakiego kraju jedziemy to sprawdźmy jaką walutą płaci się tam za usługi i zamieńmy ją zanim wyjedziemy. Lepiej zrobić to jeszcze w kraju gdyż za granicą kantory często zawyżają cenę waluty. Jeśli chodzi o kontakt telefoniczny to sprawdźmy czy nasz operator komórkowy posiada roaming w kraju gdzie będziemy spędzać urlop. No i oczywiście przed przekroczeniem granicy powinniśmy go uruchomić. Aby dobrze wypaść wśród ludzi którzy tam mieszkają dobrze jest zapoznać się z obyczajami i tradycjami społeczeństwa. Uchroni to nas przed niechcianymi sytuacjami a nawet nieporozumieniami. Jeżeli nie wiemy skąd pochodzi woda którą mamy do picia to lepiej jej nie spożywać lecz kupić zamkniętą i nieotwartą świeżą wodę w sklepie.

Wady i zalety transportu morskiego

Transport morski nie jest aż tak popularny jak jazda samochodem ale warto znać jej wady i zalety aby w przyszłości móc mieć pewną orientację co do tego typu transportu. Jeśli chodzi o zalety to trzeba przyznać że jest to dość tani transport i dosłownie na każdą kieszeń. Możemy dostać się na drugi kontynent i dosłownie wszędzie drogą morską. Jeśli mamy dużo bagażu a przy tym dodatkowo auto to nie jest to problemem by móc je przetransportować gdyż transport morski posiada bardzo dużą ładowność. Jeżeli chodzi o rodzaj towaru to może to być cokolwiek. Nie musimy martwić się zagrożeniem wypadku gdyż jest one znikome. Wady to dość powolny transport więc jeżeli musimy dostać się gdzieś szybko to nie jest to dobry rodzaj transportu. Kolejna rzecz to zanieczyszczenie wód gdy jednak dojdzie do katastrofy tankowców. Jeszcze inna rzecz to taka że możemy dostać się tylko do punktu gdzie aktualnie tankowiec podróżuje, a dalszą drogę musimy wykonać na własny rachunek. Jeśli pogoda będzie naprawdę kiepska to niestety ale transport morski zostanie wstrzymany ze względu na zbyt duże zagrożenie, nie tylko dla tankowca ale również pasażerów. Trzeba się jeszcze liczyć z możliwością niechcianego i koniecznego przeładunku towaru.

Jak bezpiecznie podróżować pociągiem

Podróż pociągiem to również realne zagrożenie o którym większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy. Jednak jest ono tak samo prawdopodobne pod pewnymi względami jak podróż tramwajem czy też samolotem. Powinniśmy zachować dużą ostrożność w miejscach gdzie jest dużo ludzi i dość duży tłok czyli na przykład na dworcu kolejowym albo na przystanku. Taka sama ostrożność dotyczy momentu kiedy wsiadamy i wysiadamy z pociągu gdyż jest to idealny moment dla złodziei których nie brakuje. W czasie jazdy bądźmy uważni na nasz bagaż szczególnie jeżeli posiadamy takie rzeczy jak laptop czy też tablet alb torebkę. Taki szczególny moment kiedy powinniśmy pilnować swoich rzeczy to podróż nocą gdyż jest to jeszcze większe ryzyko trafienia na złodzieja więc lepszą decyzją będzie jeśli nie będziemy w tym czasie spali. W takiej podroży nie należy brać ze sobą dużej kwoty pieniędzy i ograniczyć ją do minimum oraz schować w bezpiecznym miejscu oraz tak by mieć do niego łatwy dostęp. W czasie jazdy starajmy się unikać pustych wagonów i przedziałów gdzie bylibyśmy wyłącznie sami. Nie powinniśmy również przyjmować dziwnych rzeczy w postaci jedzenia nieznanego pochodzenia od nieznanych osób. Jeżeli dojdzie do skradzenia naszych dokumentów to powinniśmy poinformować o tym najbliższą jednostkę Policji.

Jak bezpiecznie podróżować autem

Jeżeli wybieramy się na wycieczkę autem lub też w innym celu ale jest to trasa dłuższa niż zwykle to warto przy tym zadbać o bezpieczeństwo nie tylko swoje ale również pasażerów. Trzeba przyznać że podróżowanie autem to duża odpowiedzialność na drodze dlatego trzeba być świadomym zagrożenia i robić jak najwięcej aby to zagrożenie zmniejszyć do minimum. Przykładowo przez podróżą można sprawdzić opony od naszego pojazdu oraz poziom oleju i płynu chłodniczego. Unikniemy wtedy niechcianych problemów w czasie drogi. Kolejna istotna rzecz to oczywiście zabezpieczenie czyli jeśli podróżujemy z dziećmi to muzą one posiadać fotelik lub jeśli już są starsze to pasy które nie są uszkodzone. Jak wiadomo nie zadbanie o te kwestie wiąże się również z odpowiedzialnością prawną jeśli zostaniemy zatrzymani przez policję i mandatu. Kolejna sprawa to odpowiednia prędkość. Jeżeli jedziemy przez miasto to warto zmniejszyć prędkość o 10 km mniej od zalecanego maximum. To bardzo duża różnica która może nawet uratować życie w przypadku wypadku drogowego. No oczywiście najważniejsza rzecz to by być dobrze wypoczętym przed podrożą no i oczywiście trzeźwym gdyż niedopilnowanie którejś z tych rzeczy to realne zagrożenie życia nie tylko swojego ale również pasażerów i innych kierowców.

Dlaczego warto podróżować samolotem

Oszczędzanie czasu czy też poczucie wolności i tego że nie musimy się stresować oraz przejmować podróżą to tylko kilka z przykładów które są takimi plusami wynikającymi z podróżowania samolotem. To czy warto latać samolotem jest rzeczą oczywistą. Loty są bardzo taniej niż to było kiedyś i może sobie na nie pozwolić dosłownie każdy. Jest to również bardziej wygodniejsze jeżeli zamierzamy dostać się gdzieś dalej na przykład kiedy wybieramy się na urlop do innego kraju. rezerwując bilety kilka miesięcy przez terminem możemy zapłacić za lot nawet kilkanaście złotych. Własnie dzięki takiemu wyprzedzeniu oraz promocjom możemy sporo zaoszczędzić na opłaceniu transportu, Jeżeli chodzi o wypadki to jest to przypadkowość minimalna bo nie ma tyle samolotów co samochodów więc tego typu podróż jest również bezpieczniejsza. Co do szybkości transportu to lecąc z polski na przykład do Holandii może to zająć jakieś jedyne dwie godziny więc w tym wypadku oszczędzamy nasz czas którym możemy przeznaczyć na zajęcie się innymi sprawami. W przypadku gdybyśmy wybrali transport autem to nie dość że trwałoby to kilka godzin co najmniej to jeszcze trzeba do tego doliczyć stres za autem bo trzeba być skupionym podczas jazdy oraz zmęczenie.

Dlaczego warto podróżować pociągiem i tramwajem

Mieszkając w dużym mieście czy też pracując w nim, musimy dostać się czasem na drugi koniec miasta. To wiąże się od nas z wcześniejszym wyjściem z domu i jeżeli idziemy pieszo to zimą liczeniem się z minusowymi temperaturami które towarzyszą nam w drodze. Jednak w takich dużych miastach zawsze są tramwaje które pomogą nam się dostać dosłownie na każdą ulicę i również jest pociąg którym możemy dojechać do pracy jeżeli musimy z mniejszej miejscowości jechać do większego miasta. Takim dużym plusem takiego typu komunikacji jest brak korków. W przypadku pociągu jesteśmy nawet kilkadziesiąt minut szybciej niż w przypadku jazdy samochodem. Dodatkowa fajna rzecz to taka że nie musimy się stresować za kierownicą. To nie my jesteśmy kierowcami a w tym czasie kiedy jedziemy możemy zajmować się innymi rzeczami jak na przykład powtarzaniem materiału do klasówki. Również w przypadku opłaty za transport nie są to duże sumy. Studenci mogą zakupić bilety miesięczne dzięki którymi płacą nawet kilkadziesiąt procent taniej za bilet. Jeśli chodzi o częstotliwość jeżdżenia pociągów i tramwaju to jest ona bardzo częsta i praktycznie praz cały dzień aż do późnych godzin, więc nie musimy godzinami czekać na to aby dojechać w pewne miejsce.

Dlaczego warto podróżować autem

Jak wiadomo nie każdy z nas ma na miejscu pracę czy też szkołę. Dojście do tego typu instytucji wymaga od nas czasu i wysiłku. Dodatkowo wiążą się z tym koszty transportu. W takiej sytuacji potrzebny jest nam transport. Jeśli jesteśmy już dorośli to możemy zapisać się na kurs prawa jazdy i po jego otrzymaniu i zdaniu mamy możliwość zakupić pierwszy samochód który umożliwiłby nam transport tam gdzie potrzebujemy. Stajemy się również w tym momencie niezależni od innych bo możemy w każdej chwili pojechać gdzie chcemy i kiedy co jest dużym plusem bo w przypadku gdybyśmy podróżowali na przykład autobusem to nie zawsze są one o tej godzinie kiedy my musimy własnie gdzieś się dostać. Dodatkową fajną rzeczą jest to że jeśli jeździmy z kilkoma osobami to możemy wszyscy złożyć się na paliwo przez co mniej płacimy z własnej kieszeni. Taka jazda staje się wtedy ekonomiczna. Są miejsca gdzie można się dostać tylko jadąc autem bo nie dojeżdżają tam pociągi ani nie ma rozkładu jazdy autobusów więc to dodatkowy plus i argument do tego żeby posiadać prawo jazdy. Najbardziej jednak są one doceniane w momencie gdy nagle musimy się gdzieś dostać z powodu jakiegoś poważnego wypadku lub szybkiego załatwienia sprawy.

Uprawnienia, a kierowanie pojazdem…

Co decyduje głównie o przyjęciu pracownika do danej firmy? Dobre CV i najlepiej grosz doświadczenia. Warto również jednak przypomnieć że ważną sprawą, może być prawo jazdy kategorii B. Oczywiście pracodawca może, a nawet ma obowiązek sprawdzić słuszność wszystkiego co napisaliśmy w CV. Jak może więc, zweryfikować czy mamy uprawnienia do kierowania pojazdem? Wszelkie informacje co do kierowcy można łatwo sprawdzić w centralnej ewidencji kierowców i pojazdów. Widnieje tam, kategoria posiadanego prawa jazdy, to czy kierowca ma aktualne prawo jazdy i może prowadzić samochód, czy nie ma sądowego zakazu prowadzenia samochodu. Można również sprawdzić ilość posiadanych punktów karnych na koncie, ale tutaj inicjatywa leży po stronie kierowcy, gdyż dane są będę udostępnione tylko osobie której naliczono dane punkt. Jak widać można łatwo sprawdzić, czy potencjalny pracownik nie kłamie w CV w sprawie prawa jazdy. Nie warto więc podawać w CV fałszywych informacji, bo one od razu wychodzą na jaw. Podsumowując pracodawca może, a nawet ma obowiązek sprawdzić słuszność wszystkiego co napisaliśmy w CV. Widnieje tam, kategoria posiadanego prawa jazdy, to czy kierowca ma aktualne prawo jazdy i może prowadzić samochód, czy nie ma sądowego zakazu prowadzenia samochodu.

Polscy przedsiębiorcy…

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na zatrudnianie cudzoziemców jako kierowców. Patrząc jednak na procedury, których jest dużo i są kosztowne należy się zastanowić czy gra jest w ogóle warta świeczki. Nie dość że całość unormowania pracy cudzoziemca leży po stronie pracodawcy, to ma on dużo z zatrudnieniem osoby obcego pochodzenia dużo roboty papierkowej oraz krążenia do odpowiedniego dla miejsca zarejestrowania firmy Powiatowego Urzędu Pracy. Gdzie cudzoziemiec musi być zarejestrowany. Oprócz posiadania prawy jazdy odpowiedniej kategorii oraz badań lekarsko-psychiatrycznych o braku przeciwwskazań do danego zawodu. Kierowca z zagranicy musi przejść też, tzw. kwalifikację wstępną, na podstawie której może ale nie musi dostać certyfikat na pracę w naszym kraju. Musi również, co 5 lat trafić na szkolenie okresowe, dla użytkowanego przez niego auta. Widać, więc że procedury zatrudnienia człowieka z zagranicy są duże. Może warto więc, inwestować w polskich kierowców? Będzie to z korzyścią dla obu stron. Podsumowując nie dość że całość unormowania pracy cudzoziemca leży po stronie pracodawcy, to ma on dużo z zatrudnieniem osoby obcego pochodzenia dużo roboty papierkowej oraz krążenia do odpowiedniego dla miejsca zarejestrowania firmy Powiatowego Urzędu Pracy.

Lokalne firmy…

Z czym się kojarzy Gruzja? Z dobrym winem, z miłością do tańca, z Batumi, z dziwnym językiem albo ze słynnym serialem „Czterej pancerni i pies”. Mało kto wie, i zdaje sobie sprawę, jakie możliwości logistyczne posiada ten wspaniały i niedoceniany kraj. A możliwości są naprawdę sporawe. Szczególnie po 2014, gdy podpisano umowę o wolnym handlu między UE a tym intrygującym krajem. Jak najłatwiej transportować do Gruzji? Mimo tego że Gruzini posiadają porty morskie( m. in. w Batumi) czy lotniska, to większość firm wybiera drogę lądową przez Turcję. Transport do Tbilisi trwa od 9 do 13 godzin, a lokalne firmy mogą na każdym z etapów obserwować drogę przesyłki. Warto też dodać, iż Gruzja w przeciwieństwie do Polski czy innych krajów UE, jest bardzo liberalnym krajem, z korzystnymi przepisami gospodarczymi. Do minimum uproszczono też rejestrację nowych przedsiębiorstw. Warto dodać, że polskie firmy nie płacą w Gruzji cła, wynosi ono 0% dzięki umowie podpisanej w 2014 r. Warto więc może, aby Polska sprowadzała rozwiązania z tego typu krajów, miast z europy zachodniej? Podsumowując mało kto wie, i zdaje sobie sprawę, jakie możliwości logistyczne posiada ten wspaniały i niedoceniany kraj. A możliwości są naprawdę sporawe. Szczególnie po 2014, gdy podpisano umowę o wolnym handlu między UE a tym intrygującym krajem.

Rynek aplikacji…

Rynek aplikacji mobilnych rozwija się cały czas, również tych do podglądania statusu swojej przesyłki, na którą czekamy. Od 3 miesięcy aplikacja Track and Trace jest dostępna na systemy iOS oraz android. Pozwala ona śledzić drogę swojej przesyłki, za pomocą smartfona. Aplikacja ta pozwala zadaniu zapytania, opierając się na najaktualniejszych danych co pozwala na wyszukanie przesyłki na wodzie, lądzie czy powietrzu. Ciekawą funkcją jest funkcja skanowania, która upraszcza wyszukanie danej przesyłki, nie musząc wpisywać długiego ciągu liczb czy numeru paczki. Apka możliwie najszybciej jak można informuje klienta o aktualnym statusie paczki. Aplikacja będzie oczywiście cały czas ulepszana, i wzbogacana o mnogość nowych funkcji., również z tych z portalu internetowego track-trace. com. Widać, więc jak na dłoni, że rynek aplikacji mobilnych jako dodatek do stron internetowych rozwija się cały czas, i kwestią czasu jest powstawanie coraz to bardziej rozbudowanych aplikacji. Co będzie tylko z korzyścią dla klienta. Wskazano zatem, że aplikacja ta pozwala zadaniu zapytania, opierając się na najaktualniejszych danych co pozwala na wyszukanie przesyłki na wodzie, lądzie czy powietrzu. Ciekawą funkcją jest funkcja skanowania, która upraszcza wyszukanie danej przesyłki, nie musząc wpisywać długiego ciągu liczb czy numeru paczki.

Wolnorynkowe tendencje…

Wolnorynkowe tendencje, które ma między nimi polska partia KORWiN, nadal są tematem niepożądanym nie tylko w Polsce, ale również w zachodniej europie. Widać to bardzo stanowczej i gwałtownej reakcji KE, jak i wielu ekonomistów, którzy bardzo krytykują pomysł Niemiec i Francji, co podniesienia pracy minimalnej kierowcom. Zdaniem większości ekonomistów, bardzo pogorszy to relacje Polski z Niemcami i Francją. A także wpłynie niekorzystnie na polskie firmy przewozowe. Bo podniesie płacy minimalnej kierowcom, to dodatkowe koszty dla pracodawców. Dojdzie im również, sporo prac administracyjnych. Według KE decyzje tych dwóch krajów, mocno ograniczają sposoby organizacji i przesyłu usług. Wedle ekonomistów z naszego kraju, dużo groźniejsze dla nas są rozwiązanie francuskie niż niemieckie, ponieważ Niemcom będzie zależało na jak najszybszym porozumieniu się z polskim pracodawcami, z powodu ścisłej współpracy niemieckiego i polskiego rynku. Francuzi natomiast nie będą chętni do ustępstw, jeśli chodzi o swoje interesy. Podsumowując widać to bardzo stanowczej i gwałtownej reakcji KE, jak i wielu ekonomistów, którzy bardzo krytykują pomysł Niemiec i Francji, co podniesienia pracy minimalnej kierowcom. Zdaniem większości ekonomistów, bardzo pogorszy to relacje Polski z Niemcami i Francją.

Marki samochodowe

Mało kto wie, iż przez ostatnich kilkanaście lat ponad 90% aut ciężarowych nabywana na większości europejskich rynków było nabywanych i sprzedawanych po sztucznych, wcześniej ustalonych wysokich cenach. Co przeraża jeszcze bardziej, ta bulwersująca sprawa dotyczy największych marek i producentów samochodów ciężarowych. Na szczęście ku mojemu szerokiemu zdumieniu, za sprawę tą postanowiła się wziąć Komisja Europejska. Nakładając horrendalne kary na producentów. Oczywiście kary karami, bardzo dobrze że są. Co jednak z tymi, którzy stracili na tym procederze dużą ilość dobytku i pieniędzy? Mogą oni, formułować i składać w sądzie pozwy zbiorowe. I to właśnie raczej to, a nie kara KE, może być ciosem dla producentów. Bo odszkodowania mogą sięgnąć wysokich pułapów. Jednak żeby nie było tak różowo i kolorowo, to udowodnienie przed sądem wysokości szkody nie będzie proste. Jest tak ponieważ, prawo antymonopolowe nie zawiera definicji szkody antymonopolowej. Bardzo ciężkie, więc będzie udowodnienie, że ponieśliśmy stratę na skutek działań monopolistów na rynku. Podsumowując co przeraża jeszcze bardziej, ta bulwersująca sprawa dotyczy największych marek i producentów samochodów ciężarowych. Na szczęście ku mojemu szerokiemu zdumieniu, za sprawę tą postanowiła się wziąć Komisja Europejska.

Technika…

Technika ciągle, każdego dnia idzie do przodu. Dlatego też mówi się o pojawieniu się nowych znaków drogowych. Rozwijają się również samochody, coraz większych kładziony będzie na to, aby były przyjazne dla środowiska. W niektórych miejscach nawet snuje się już nawet plany co do dokładnych terminów likwidacji samochodów spalinowych. Oczywiście nie dziwnym jest, iż najbardziej z techniką do przodu są Chińczycy, którzy podobno wymyślili autobus o pojemności 1400 osób, który poruszać się ma nad wszystkimi pojazdami. Ma on zastąpić standardowe autobusy. Wraz z rozwojem technologii oczywiście nieuniknionym jest, że będą pojawiać się nowe znaki. Niektóre z wysoko rozwiniętych krajów testują pasy na jezdni dla samochód zasilanych hybrydowo oraz elektrycznie. W Azji takie rozwiązanie jest w fazach testów w autobusach. Coraz bardziej również w pracy człowieka, zastępuję maszyna czy robot. Dlatego pojawiła się koncepcja zmiany standardowego znaku A14 (czyli człowieka z łopatą) na czarną maszynę na białych tle. Podsumowując mówi się o pojawieniu się nowych znaków drogowych. Rozwijają się również samochody, coraz większych kładziony będzie na to, aby były przyjazne dla środowiska. W niektórych miejscach nawet snuje się już nawet plany co do dokładnych terminów likwidacji samochodów spalinowych.

Ruch w stolicy

Nie ma roku bez rankingowego podsumowania miast pod względem przepustowości i możliwości jazdy samochodem. Jak zawsze w czołówce najbardziej zakorkowanych miast znajdują Warszawa i Wrocław. I to wcale nie dziwne. Wrocław i Warszawa są najbardziej źle zaprojektowanymi miastami pod względem transportu w Polsce. W Warszawie ruch zdecydowanie hamują zbyt szerokie bus pasy, i pasy dla taksówek. To dezorganizuje cały ruch w stolicy. I korkuje ulice. Bo jezdnia robi się nagle zbyt wąska, ruch się tamuje. Dlatego też od wielu lat, przychylam się do pomysłu Janusza Korwina-Mikke o całkowitej likwidacji bus pasów. Likwidacja ich, i włączenie autobusów do normalnego ruchu, nieco usprawniłoby ruch stolicy. Ulice by się odkorkowały, ruch przestałby się tamować. I przejechanie przez centrum stolicy nie zajmowało by tyle czasu. Ale na razie się na to nie zanosi. We Wrocławiu natomiast źle rozwiązana jest sprawa świateł na skrzyżowaniach. Nie wszędzie we Wrocławiu, gdzie na skrzyżowaniach postawiono światła są one naprawdę potrzebne. Czasami właśnie przez nie, przejazd przez kilka przecznic zajmuje wiele ponad godzin. Tak być nie powinno. Ktoś to projektował ruch w mieście, nie wziął pod uwagę najważniejszych rzeczy.

Sekundniki…

Na coraz większej ilości skrzyżowań powstają tak zwane sekundniki. Mierzą one czas, jaki pozostał do zmiany światła na sygnalizacji świetlnej. Wydano na dużą ilość pieniędzy podatników. Zasadnym pytaniem, które się nasuwa jest od razu, czy aby ten wynalazek i nowa technologia na pewno jest potrzebna? Czy wpływa to pozytywnie bądź negatywnie na ruch, na bezpieczeństwo, na jazdę na skrzyżowaniu? Pomysł z tymi sekundnikami jest co najmniej kontrowersyjny. Bo ani wynalazek ten, nie powiększył ilości wypadków na skrzyżowaniach, ani nie sprawił że wypadków nie przybyło. Kierowcy również, nie nauczyli zachowywać idealnie na skrzyżowaniu. Sekundniki nie dają nic, totalny constans. Są dla kierowców obojętne. Osobiście uważam to za błędne wydanie funduszy, są w miastach pilniejsze potrzeby: zmiana nawierzchni dróg, więcej ścieżek rowerowych, poprawianie bezpieczeństwa wśród pieszych, ściganie rowerzystów bez elementów odblaskowych i lampki. Jedynym argumentem zwolenników tego wynalazku, jest to iż kierowcy mogą być mnie nerwowi podczas postoju w korku na skrzyżowaniach. Osobiście myślę, że człowieka zdenerwowanego z powodu zatoru drogowego taki sekundnik nie uspokoi, co najwyżej uświadomi mu ile czasu mu jeszcze zajmie stanie na skrzyżowaniu.

Wrocławskie MPK

Bardzo fajną promocyjną, cykliczną akcję prowadzi wrocławskie MPK. Rokrocznie z okazji dnia książki, dla osób które w tramwaju i czy autobusie będą czytać książkę, oferuje bezpłatny przejazd na terenie miasta. Jak tłumaczy owe miasto, chce dzięki tego typu akcjom promować czytelnictwo wśród mieszkańców Wrocławia, w czasach gdy statycznie polak czyta zaledwie pół książki rocznie. Bo przecież czytanie nie jest obecnie w modzie. Spotkać czytającą młodzież w tramwaju czy autobusie to jak zobaczy w Polsce śnieg w środku lata. Coś całkowicie nierealnego. Dlatego dobrze, że miasto robi takie akcje. Nie ma złych sposobów na zachęcanie do czytania. Bo to nie cofa w rozwoju ani nie szkodzi. Wręcz przeciwnie. Przynosi same korzyści. Rozwija słownictwo, poszerza wyobraźnię, zaznajamia z literaturą. Nie słyszałem o przypadku w którym czytanie by zaszkodziło. Oby więcej takich akcji, nie tylko we Wrocławiu. Oprócz korzyści dla czytających, również to korzyść samego MPK. Bo ludzie nigdy takich akcji krytykować nie będą, a wręcz przeciwnie. Będą chwalić MPK, i promować markę w pozytywny sposób. Mam nadzieję, że rokrocznie coraz więcej Wrocławian będzie przyłączać się do akcji. Zatem ważną kwestią przy omawianiu transportu jest również opis wrocławskiego MPK.